(1)
Fahrizal, W. A.; Kusaeri, L. ”PERLAWANAN DARI DALAM KRATON” AJARAN KEPEMIMPINAN ASTHABRATA DALAM SERAT SRUTI JARWA PADA MASA PAKUBUWANA IX 1865 – 1871. ICCL 2022, 1, 982-1000.