[1]
W. A. Fahrizal and L. Kusaeri, “”PERLAWANAN DARI DALAM KRATON” AJARAN KEPEMIMPINAN ASTHABRATA DALAM SERAT SRUTI JARWA PADA MASA PAKUBUWANA IX 1865 – 1871”, ICCL, vol. 1, no. 1, pp. 982–1000, Nov. 2022.